Shop

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

upravujúce práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť Sinks & Taps s. r. o a kupujúcim pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom elektronického obchodu.

DEFINÍCIE POJMOV

Ak nie je v obsahu Všeobecných obchodných podmienok výslovne uvedené inak majú slová, slovné spojenia a/alebo aj ucelené súbory viacerých slov začínajúce veľkým začiatočným písmenom (pojmy) použité vo Všeobecných obchodných podmienkach význam udelený im v tejto časti Všeobecných obchodných podmienok (DEFINÍCIE POJMOV) a/alebo význam udelený im slovom, slovami, súborom slov, vetou alebo časťou vety predchádzajúcimi v texte jednoduchej zátvorke () obsahujúcej príslušný pojem začínajúci veľkým začiatočným písmenom, ktorý je oddelený od ostatného textu úvodzovkami a uvedený slovným spojením „ďalej aj len ako“ vo Všeobecných obchodných podmienkach. Na základe uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach:

Bankový účet znamená bankový účet Predávajúceho vedený v Tatra banka a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK6111000000002942086521

Cena tovaru znamená cenu jednotlivého tovaru zobrazeného v Elektronickom obchode uvedenú v mene EURO, vrátane DPH a ostatných daní v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov;

Celková cena tovaru znamená Kúpnu cenu spolu s (i) poplatkami za dodanie tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode a (ii) poplatkami za spracovanie a prijatie finančných prostriedkov;

Dodací list znamená listinný dokument preukazujúci prevzatie zakúpeného tovaru Kupujúcim od Predávajúceho alebo Doručovateľa;

Dokumenty súvisiace s tovarom znamená dokumenty, ktoré (i) súvisia s tovarom zakúpeným v Elektronickom obchode, najmä návod na použitie tovaru, pokyny k údržbe a montáži tovaru a iné a (ii) slúžia Kupujúcemu, ktorý je v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom na uplatnenie jeho práv, najmä poučenie o možnosti odstúpiť od Kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a formulár na odstúpenie Kúpnej zmluvy v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri kúpe tovaru;

Doručovateľ znamená osobu poskytujúcu služby dopravy a doručovania tovaru, ktoré Predávajúci využije pri dodaní v Elektronickom obchode kúpeného tovaru Kupujúcemu;

DPH znamená daň z pridanej hodnoty v zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty;

Elektronický obchod znamená elektronický obchod (e-shop) prevádzkovaný Predávajúcim a umiestnený na internetovej doméne druhého stupňa www.sinksandtaps.sk;

Kupujúci znamená fyzickú osobu (nepodnikateľa), ktorá je v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom alebo fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je v zmysle Obchodného zákonníka podnikateľom, ktorá s Predávajúcim uzavrela kúpnu zmluvu v súlade s týmito VOP;

Kúpna cena znamená odplatu za prevod vlastníckeho práva k tovaru zakúpenému Kupujúcim v Elektronickom obchode a špecifikovanému v Objednávke potvrdenej Predávajúcim podľa týchto VOP zodpovedajúcu Cene tovaru;

Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k tovaru uvedenému v Objednávke, ktorej potvrdením došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy spravujúcej sa ustanoveniami týchto VOP a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípadoch, keď je Kupujúcim osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka a ustanoveniami Občianskeho zákonníka v prípadoch, keď je Kupujúcim osoba, ktorej v zmysle Zákon o ochrane spotrebiteľa prislúcha status spotrebiteľa;

 

Nariadenie znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES;

Objednávka znamená objednávku tovaru vytvorenú v systéme Elektronického obchodu Záujemcom spôsobom uvedeným v týchto VOP;

Občiansky zákonník znamená slovenský zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

Obchodný zákonník znamená slovenský zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

Oznámenie o potvrdení objednávky znamená pojem definovaný v bode 4.4 VOP;

Predajňa znamená prevádzkareň Predávajúceho so sídlom na Malokrasňanská, 831 54 Bratislava, registrovanú príslušným všeobecne záväzných právnych predpisov;

Predávajúci znamená obchodnú spoločnosť Sinks & Taps s. r. o, so sídlom Malokrasňanská, 831 54 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53122500, DIČ: 2121272186, IČ DPH: SK2121272186, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 145939/B;

Reklamačný poriadok znamená na základe všeobecne záväzných právnych predpisov určený metodický postup pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode Kupujúcim, ktorý je v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom a plnení povinností Predávajúceho vyplývajúcich Predávajúcemu zo zodpovednosti za vady tovaru predávaného v Elektronickom obchode, ktorý je súčasťou týchto VOP;

Subjekt alternatívneho riešenia sporov znamená subjekt oprávnený na alternatívne riešenie sporov v zmysle Zákona o alternatívnom riešení sporov zapísaný v zozname podľa bodu 20.2 VOP;

Trvanlivý nosič znamená prostriedok, ktorý umožňuje Kupujúcemu alebo Predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača;

VOP alebo Všeobecné obchodné podmienky znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky;

Zákon o alternatívnom riešení sporov znamená slovenský zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o dani z pridanej hodnoty znamená slovenský zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

Zákon o ochrane osobných údajov znamená slovenský zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená slovenský zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru znamená slovenský zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Záujemca znamená osobu, ktorá má záujem o kúpu tovaru v Elektronickom obchode, ktorá ešte neuzavrela s Predávajúcim Kúpnu zmluvu podľa VOP.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 • Predávajúci je prevádzkovateľom Elektronického obchodu zameraného najmä na predaj tovaru pre kuchyne, čím sú drezy a batérie, ďalej pracovné dosky z kameňa a technického kameňa.
 • Systém Elektronického obchodu umožňuje Záujemcom a iným osobám (i) prezerať si tovar zverejnený na stránkach Elektronického obchodu a v rozsahu zverejnených informácií sa oboznamovať s vlastnosťami zverejneného tovaru; a (ii) v prípade záujmu o kúpu tovaru vybratého z ponuky Elektronického obchodu uzavrieť s Predávajúcim Kúpnu zmluvu spôsobom a za podmienok určených týmito VOP.
 • Predávajúci zabezpečuje, aby tovar predávaný v Elektronickom obchode spĺňal základné kvalitatívne predpoklady určené všeobecne záväznými právnymi predpismi a tiež zodpovedal označeniu a vlastnostiam uvedeným pri jednotlivých tovaroch v Elektronickom obchode.
 • Predávajúci zabezpečuje, aby boli v Elektronickom obchode zverejnené vždy aktuálne údaje týkajúce sa Predávajúceho spolu s jeho kontaktnými údajmi v zmysle ust. § 3 ods. 1 písm. a), písm. b) a písm. c) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
 • Ustanovenie týchto VOP upravujú (i) kúpu tovaru v Elektronickom obchode Kupujúcim, ktorému v zmysle Zákon o ochrane spotrebiteľa prislúcha status spotrebiteľa, ako aj (ii) kúpu tovaru v Elektronickom obchode Kupujúcim, ktorý je podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka.
 1. REGISTRÁCIA V SYSTÉME ELEKTRONICKÉHO OBCHODU
 • Za účelom zabezpečenia možnosti opakovaného nakupovania v Elektronickom obchode bez nutnosti opakovaného poskytovania osobných údajov, evidencie v Elektronickom obchode vykonaných Objednávok prípadne pre účasť na reklamných a súťažných aktivitách Predávajúceho je akejkoľvek osobe daná možnosť zaregistrovať svoje osobné údaje v registračnej časti systému Elektronického obchodu.
 • Registráciu osobných údajov možno vykonať kedykoľvek počas prezerania tovaru v Elektronickom obchode, ako aj počas vytvárania Objednávky. Osoba vykonávajúca registráciu je povinná v registračnom formulári uviesť všetky Predávajúcim požadované údaje.
 • Osoba vykonávajúca registráciu je povinná pri registrácii uviesť v registračnom formulári správne, úplné a pravdivé údaje registrovanej osoby (nesplnenie uvedenej povinnosti je vykladané v neprospech osoby vykonávajúcej registráciu).
 • Ak je registrovanou osobou (a) fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, bude pri registrácii takejto osoby v systéme Elektronického obchodu povinné umiesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu miesta dodania tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode a telefonický a/alebo iný kontakt; (b) fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka, bude pri registrácii takejto osoby v systéme Elektronického obchodu povinné umiesť: meno, priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia, miesto podnikania, IČO (identifikačné číslo osoby), DIČ (daňové identifikačné číslo), IČ DPH (identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty) v prípade, ak bude registrovaná osoba platiteľom DPH v zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty, adresu miesta dodania tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode a telefonický a/alebo iný kontakt; a (c) právnická osoba, ktorá je v zmysle Obchodného zákonníka podnikateľom, bude pri registrácii osoby v systéme Elektronického obchodu povinné umiesť: obchodné meno, sídlo, IČO (identifikačné číslo osoby), DIČ (daňové identifikačné číslo), IČ DPH (identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty) v prípade, ak bude registrovaná osoba platiteľom DPH v zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty, adresu miesta dodania tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode a telefonický a/alebo iný kontakt.
 • Osoba vykonávajúca registráciu v systéme Elektronického obchodu okrem osobných údajov v rozsahu podľa bodu 2.4 VOP uvedie pri registrácii aj svoje užívateľské meno pozostávajúce najviac zo 25 znakov a prihlasovacie alfanumerické heslo pozostávajúce najviac zo 35 znakov (ďalej spolu aj len ako „Prihlasovacie údaje“). Vykonaním registrácie osoby v systéme Elektronického obchodu nie je podmienená možnosť úspešného vyhotovenia Objednávky a vykonanie registrácie v systéme Elektronického obchodu je dobrovoľné. Osoba vykonávajúca registráciu v systéme Elektronického obchodu je povinná zdržať sa uvedenia takých Prihlasovacích údajov, ktoré môžu pôsobiť hanlivo, urážlivo alebo môže viesť k hanobeniu rasy, národa alebo presvedčenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť každú registráciu v systéme Elektronického obchodu, pri ktorej došlo k zrejmému porušeniu povinnosti podľa predchádzajúcej vety.
 • Súčasťou registračného formulára bude aj udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov a ich ochrane je uvedených v článku 18 VOP. V prípade zmeny údajov registrovanej osoby pôvodne uvedených v registračnom formulári, je zaregistrovaná osoba povinná tieto údaje aktualizovať najneskôr pri vytvorení Objednávky v čase nasledujúcom po zmene údajov registrovanej osoby. Úplnosť a správnosť údajov o registrovanej osobe je nevyhnutná na riadne a včasné dodanie tovaru Predávajúcim.
 1. VYTVORENIE OBJEDNÁVKY TOVARU
 • V Elektronickom obchode Predávajúci vo vzťahu k predávanému tovaru zverejní najmä (i) opis hlavných vlastností tovaru; (ii) Kúpnu cenu tovaru vrátane DPH spolu s jednotkovou cenou tovaru vrátane DPH; a (iii) výšku nákladov na dodanie tovaru a iné poplatky.
 • Tovar je v Elektronickom obchode rozdelený podľa jeho druhu do jednotlivých kategórií. Tovar je možné v Elektronickom obchode prezerať a oboznamovať sa s informáciami o tovare, ako aj dostupnosti tovaru v Elektronickom obchode a predpokladanými termínmi jeho dostupnosti. V Elektronickom obchode sú Záujemcovi sprístupnené všetky informácie nevyhnutné na vytvorenie Objednávky.
 • Objednávka sa v systéme Elektronického obchodu vytvorí nasledovne:
 • Záujemca vyberá z tovaru zverejneného v Elektronickom obchode.
 • Záujemcovi budú pri vyberaní z tovaru zverejneného v Elektronickom obchode okrem údajov podľa písm. f) tohto bodu VOP poskytnuté informácie o prípadných vadách tovaru, pre ktoré došlo k zníženiu Ceny tovaru.
 • Záujemca v Objednávke uvedie údaje o svojej osobe v rozsahu nevyhnutnom na plnenie záväzkov vyplývajúcich Predávajúcemu v zmysle VOP a na uplatňovanie jeho práv. Ak je Záujemcom (i) fyzická osoba (nepodnikateľ), v Objednávke uvedie: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu miesta dodania tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode, telefonický a/alebo iný kontakt; (ii) fyzická osoba, ktorá je v zmysle Obchodného zákonníka podnikateľom, v Objednávke uvedie: meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, IČO (identifikačné číslo osoby), DIČ (daňové identifikačné číslo), IČ DPH (identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty) v prípade, ak bude registrovaná osoba platiteľom DPH v zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty, adresu miesta dodania tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode telefonický a/alebo iný kontakt; a (iii) právnická osoba, ktorá je v zmysle Obchodného zákonníka podnikateľom, v Objednávke uvedie: obchodné meno, sídlo, IČO (identifikačné číslo osoby), DIČ (daňové identifikačné číslo), IČ DPH (identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty) v prípade, ak bude registrovaná osoba platiteľom DPH v zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty, adresu miesta dodania tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode telefonický a/alebo iný kontakt. V prípade, ak Záujemca pred vytvorením Objednávky vykonal registráciu v systéme Elektronického obchodu a v čase vytvorenia Objednávky bude Záujemca prihlásený v systéme Elektronického obchodu, budú údaje vyššie uvedené osobné údaje Záujemcu vyplnené automaticky.
 • Záujemca učiní vyhlásenie o tom, že sa pred odoslaním Objednávky oboznámil s obsahom VOP, obsahu VOP porozumel, bezvýhradne s nimi súhlasí a je si vedomý práv a povinností, ktoré mu v zmysle VOP vzniknú v prípade uzavretia Kúpnej zmluvy.
 • Záujemcovi budú pred odoslaním Objednávky poskytnuté údaje podľa ust. § 3 ods. 1 písm. a), písm. e), písm. o) a písm. p) Zákona oochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
 • Objednávka sa považuje za vyhotovenú jej odoslaním Predávajúcemu. Objednávka bude Predávajúcemu odolaná po stlačení v systéme Elektronického obchodu naprogramovaného tlačidla označeného textom „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“.
 • Pri vytvorení Objednávky budú Záujemcovi oznámené všetky informácie podľa ust. § 3 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Záujemca má počas celého procesu vytvárania Objednávky možnosť sa oboznámiť s obsahom VOP.
 • Odoslanie Objednávky je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy adresovaným Predávajúcemu. Kúpa tovaru v Elektronickom obchode je vždy spojená s povinnosťou zaplatiť Celkovú cenu tovaru jedným zo spôsobov zvoleným v Objednávke a v súlade s týmito VOP. Objednávka je pre Kupujúceho záväzná, ak nedôjde k jej odmietnutiu Predávajúcim.
 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
 • Predávajúci po doručení Objednávky vykoná kontrolu správnosti údajov uvedených Záujemcom v Objednávke. Predávajúci je oprávnený prijatú Objednávku potvrdiť alebo odmietnuť.
 • Predávajúci odmietne Objednávku, v ktorej budú uvedené zjavne nesprávne údaje o osobe Záujemcu a/alebo mieste dodania tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode. V prípade, ak na strane Predávajúceho vznikne dôvodná pochybnosť o správnosti údajov uvedených Záujemcom v Objednávke, je Predávajúci pred odmietnutím Objednávky oprávnený, nie však povinný kontaktovať Záujemcu na ním uvedenom telefónnom čísle, za účelom odstránenie prípadných nesprávností uvedených v Objednávke alebo pochybností o správnosti údajov uvedených v Objednávke.
 • Predávajúci odmietne Objednávku aj v prípade, ak v dôsledku skutočností na strane Predávajúceho a/alebo osôb, ktorých služby Predávajúci využíva pri plnení svojich záväzkov vyplývajúcich mu z VOP, nie je možné dodať tovar v množstve a za podmienok uvedených v Objednávke, a to bez ohľadu na príčinu vzniku takýchto skutočností.
 • Predávajúci potvrdí Objednávku v prípade, ak v Objednávke neboli uvedené zjavne nesprávne údaje o osobe Záujemcu a/alebo mieste dodania tovaru a neexistujú skutočnosti vylučujúce dodanie tovaru v množstve a za podmienok uvedených v Objednávke. Potvrdenie Objednávky je akceptáciou návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú dňom potvrdenia Objednávky Predávajúcim. Uzavretím Kúpnej zmluvy sa Záujemca stáva Kupujúcim. Predávajúci oznámi potvrdenie Objednávky písomne, prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) odoslanej na adresu pre doručovanie elektronickej pošty uvedenú v Objednávke. V oznámení o potvrdení Objednávky Predávajúci uvedie informácie o produkte, počet produktov, Cenu tovaru, Celkovú cenu tovaru (ďalej aj len ako „Oznámenie o potvrdení objednávky“). Oznámenie o potvrdení Objednávky je vždy zachytené na Trvanlivom nosiči.
 • Uzavretím Kúpnej zmluvy vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim právny vzťah riadiaci sa (a) ustanoveniami VOP, Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a ustanoveniami ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, v prípadoch keď je Kupujúci spotrebiteľom; a (b) ustanoveniami VOP, Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, v prípadoch keď je Kupujúci podnikateľom.
 1. KÚPNA CENA
 • Kúpna cena tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode zodpovedá Cene tovaru uvedenej v Oznámení o potvrdení Objednávky. Kúpna cena sa vždy uvádza vrátane DPH v zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty a ostatných daní v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Kupujúci berie na vedomie, že ku Kúpnej cene budú pripočítané (a) poplatky za dodanie objednaného tovaru v závislosti od Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania objednaného tovaru a (b) poplatky za spracovania a prijatie úhrady Kúpnej ceny v závislosti od Kupujúcim zvoleného spôsobu zaplatenia Kúpnej ceny.
 • Výška Kúpnej ceny môže byť zmenená len na základe dohody Predávajúceho a Kupujúceho zachytenej na Trvanlivom nosiči.
 1. OSOBITNÉ POPLATKY
 • Kupujúci berie na vedomie, že dodanie tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode je spoplatnené, okrem prípadu osobného prevzatia tovaru Kupujúcim v Predajni.
 • Poplatok za dodanie tovaru na území Slovenskej republiky je určený (a) fixnou sumou EUR v prípade, ak je Doručovateľom obchodná spoločnosť Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 631 124 (ďalej aj len ako „Slovenská pošta“); alebo (b) fixnou sumou EUR v prípade, ak je Doručovateľom iná osoba ako Slovenská pošta (Predávajúcim zvolená prepravná spoločnosť doručujúca tovar zakúpený v Elektronickom obchode prostredníctvom kuriéra). Poplatok za dodanie tovaru bude pripočítaný ku Kúpnej cene a je súčasťou Celkovej ceny tovaru.
 • Kupujúci berie na vedomie, že prijatie finančných prostriedkov vo výške Kúpnej ceny v hotovosti a spracovanie úhrady Kúpnej ceny Doručovateľom, pri dodaní tovaru Doručovateľom je spoplatnené poplatkom vo fixnej výške EUR. Poplatok za prijatie finančných prostriedkov vo výške Kúpnej ceny v hotovosti a spracovanie úhrady Kúpnej ceny Doručovateľom bude pripočítaný ku Kúpnej cene a je súčasťou Celkovej ceny tovaru.
 1. ZAPLATENIE CELKOVEJ CENY TOVARU
 • Kupujúci je povinný zaplatiť Celkovú cenu tovaru v súlade s týmito VOP. Kupujúci je povinný zaplatiť Celkovú cenu tovaru v lehote uvedenej v Oznámení o potvrdení objednávky, najneskôr však pri dodaní zakúpeného tovaru Kupujúcemu v závislosti od Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania a spôsobu zaplatenie Celkovej ceny tovaru.
 • Kupujúci môže zaplatiť Celkovú cenu tovaru (a) bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na Bankový účet prostredníctvom služieb internet bankingu, (b) prostredníctvom platobnej brány s využitím kreditnej alebo debetnej karty, (c) v hotovosti pri dodaní zakúpeného tovaru Doručovateľom, alebo (d) v hotovosti pri osobnom prevzatí zakúpeného tovaru v Predajni, pričom spôsob zaplatenia Celkovej ceny tovaru zvolí Kupujúci pri vytvorení Objednávky.
 • V prípade, ak Kupujúci zvolil spôsob zaplatenia Celkovej ceny tovaru podľa bodu 7.2 písm. a) VOP, Predávajúci zašle Kupujúcemu spolu s Oznámením o potvrdení objednávky aj na Trvalom nosiči zachytený podklad na úhradu Celkovej ceny tovaru, ktorým bude zálohová faktúra.
 • Celková cena tovaru sa považuje za zaplatenú (a) okamihom pripísania Celkovej ceny tovaru na Bankový účet, v prípade, ak Kupujúci zvolil spôsob platby podľa bodu 7.2 písm. a) a písm. b) VOP; (b) okamihom prijatia Celkovej ceny tovaru Doručovateľom pri dodaní tovaru Kupujúcemu ,v prípade, ak Kupujúci zvolil spôsob platby podľa bodu 7.2 písm. c) VOP; alebo (c) okamihom prevzatia Celkovej ceny tovaru osobou na to poverenou Predávajúcim v Predajni, v prípade, ak Kupujúci zvolil spôsob platby podľa bodu 7.2 písm. d) VOP.
 • Kupujúcemu bude spolu so zakúpeným tovarom dodaný aj na Trvanlivom nosiči zachytený daňový doklad vzťahujúci sa k zakúpenému tovaru. Daňovým dokladom bude v závislosti od Kupujúcim zvoleného spôsobu zaplatenia Kúpnej ceny a dodania tovaru (a) faktúra alebo (b) doklad o prijatí hotovostnej platby.
 1. DODANIE TOVARU
 • Tovar predávaný v Elektronickom obchode je Predávajúcim dodávaný výlučne na území Slovenskej republiky. Kupujúci so sídlom, miestom podnikania alebo adresou trvalého pobytu v inom členskom štáte Európskej únie, ako je Slovenská republika, môže tovar zakúpený v Elektronickom obchode vyzdvihnúť osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby v Predajni.
 • Predávajúci dodá Kupujúcemu ním zakúpený tovar spôsobom zvoleným Kupujúcim pri vytvorení Objednávky, pričom Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov dodania zakúpeného tovaru (a) dodanie prostredníctvom Doručovateľa – Slovenská pošta; (b) dodanie prostredníctvom Doručovateľa, ktorým je dopravná spoločnosť (iná ako Slovenská pošta) s doručením na Kupujúcim určenú adresu miesta dodania tovaru; (c) osobné prevzatie zakúpeného tovaru v Predajni. Tovar dodávaný prostredníctvom Doručovateľa, odovzdá Predávajúci Doručovateľovi na doručovanie Kupujúcemu vždy zabalený vo funkčne vhodnom obalovom materiáli tak, aby počas prepravy tovaru a pri obvyklom manipulovaní s tovarom nedošlo k jeho poškodeniu a nebola ovplyvnená bezpečnosť a kvalita tovaru a tovar bol tak chránený pred nežiadúcimi vonkajšími vplyvmi. Pričom pod pojmom obvyklé manipulovanie s tovarom sa rozumie nevystavovanie tovaru nadmerným vplyvom počasia (najmä dažďu, snehu, nadmernej vlhkosti, vysokým teplotám a mrazu) a nakladanie s tovarom tak, aby nedošlo k poškodeniu celistvosti obalového materiálu prepravovaného tovaru.
 • Ak Kupujúci zvolil spôsob dodania tovaru podľa bodu 8.2 písm. a) alebo písm. b) VOP, Predávajúci odošle Kupujúcemu ním zakúpený tovar najneskôr v lehote 21 pracovných dní nasledujúcich po (a) zaplatení Celkovej ceny tovaru, ak Kupujúci zvolil spôsob zaplatenia Celkovej ceny podľa bodu 7.2 písm. a) písm. b) VOP alebo (b) odoslaní Oznámenia o potvrdení objednávky, ak Kupujúci zvolil spôsob zaplatenia Celkovej ceny tovaru podľa bodu 7.2 písm. c) VOP.
 • Ak Kupujúci zvolil spôsob dodania tovaru podľa bodu 8.2 písm. c) VOP, Predávajúci pripraví zakúpený tovar na odovzdanie Kupujúcemu v Predajni v najbližší pracovný deň nasledujúci po odoslaní Oznámenia o potvrdení objednávky.
 • V prípade, ak bol Kupujúcim v Elektronickom obchode zakúpený tovar v čase odoslania Objednávky a uzavretia Kúpnej zmluvy označený ako dočasne nedostupný a predpokladaná doba dodania takéhoto tovaru presiahne tridsať kalendárnych dní odo dňa odoslania Oznámenia o potvrdení objednávky, Predávajúci o tejto skutočnosti oboznámi Kupujúceho a Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak Kupujúci od Kúpnej zmluvy neodstúpi, Predávajúci dodá zakúpený tovar Kupujúcemu bez zbytočného odkladu po tom, ak sa takýto tovar stane v Elektronickom obchode dostupným.
 • Kupujúci je povinný prevziať zakúpený tovar na mieste označenom v Objednávke ako adresa dodania tovaru.
 • Tovar sa považuje za prevzatý okamihom jeho (a) prevzatia od Doručovateľa, pričom (i) ak sa tovar objednaný Kupujúcim, ktorý je v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom, v jednej Objednávke dodáva oddelene, považuje sa tovar za prevzatý okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný; (ii) ak sa dodáva tovar objednaný Kupujúcim, ktorý je v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom, pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, považuje sa tovar za prevzatý okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu; (iii) ak sa tovar objednaný Kupujúcim, ktorý je v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, považuje sa tovar za prevzatý okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru; (b) prevzatia na príslušnej pobočke obchodnej spoločnosti Slovenská pošta, pričom (i) ak sa tovar objednaný Kupujúcim, ktorý je v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom, v jednej Objednávke dodáva oddelene, považuje sa tovar za prevzatý okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný; (ii) ak sa dodáva tovar objednaný Kupujúcim, ktorý je v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom, pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, považuje sa tovar za prevzatý okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu; (iii) ak sa tovar dodáva objednaný Kupujúcim, ktorý je v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom, opakovane počas vymedzeného obdobia, považuje sa tovar za prevzatý okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru; alebo (c) osobného prevzatia v Predajni. Kupujúci potvrdí dodanie/prevzatie tovaru svojim vlastnoručným podpisom na Dodacom liste alebo inom dokumente preukazujúcom dodanie/prevzatie tovaru podpisom osoby oprávnenej konať v jeho mene.
 • Ak Kupujúci bez predchádzajúceho odstúpenia od Kúpnej zmluvy tovar neprevezme alebo tento odmietne prevziať, v celom rozsahu zodpovedá Predávajúcemu za škodu tým spôsobenú.
 • Predávajúci spolu s tovarom dodá Dokumenty súvisiace s tovarom. V prípade, ak neboli Dokumenty súvisiace s tovarom súčasťou balenia, v ktorom bol Kupujúcemu doručený tovar zakúpený v Elektronickom obchode, je Predávajúci povinný odoslať Dokumenty súvisiace s tovarom bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote dvanástich kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 1. KONTROLA TOVARU PRI DODANÍ TOVARU
 • Od času odovzdania tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode na prepravu Doručovateľovi, zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vnikne na tovare, Doručovateľ.
 • Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od Doručovateľa skontrolovať celistvosť obalu tovaru. Ak Kupujúci pri preberaní zakúpeného tovaru od Doručovateľa zistí poškodenie obalového materiálu, do ktorého bol zabalený ním zakúpený tovar, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať a spísať s Doručovateľom záznam o zistených vadách tovaru spôsobených počas prepravy a tovar ponechať Doručovateľovi za účelom jeho vrátenia Predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po vrátení poškodeného tovaru Doručovateľom Predávajúcemu nahradiť poškodený tovar novým tovarom a to tak, že Predávajúci odošle Kupujúcemu tovar rovnakého druhu, kvality a množstva.
 • V prípade, ak Kupujúci prevezme tovar od Doručovateľa napriek zjavnému poškodeniu obalového materiálu tovaru, je Predávajúci oprávnený odmietnuť neskoršiu reklamáciu takéhoto tovaru.
 • Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru od Doručovateľa skontrolovať či tovar zakúpený v Elektronickom obchode nemá vady. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar je poškodený (pričom nedošlo k poškodeniu obalového materiálu) alebo zásielka neobsahuje všetok Kupujúcim zakúpený tovar alebo tovar trpí inou relevantnou vadou, je Kupujúci povinný postupovať (a) podľa ustanovení článku 11 VOP, ak je Kupujúci spotrebiteľom podľa Zákona o ochrane spotrebiteľov alebo (b) podľa ustanovení článku 12 VOP, ak je Kupujúci podnikateľom podľa Obchodného zákonníka.
 1. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA A PRECHOD ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
 • Kupujúci, ktorý je v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom, nadobúda vlastnícke právo k tovaru zakúpenému v Elektronickom obchode okamihom prevzatia tovaru.
 • Kupujúci, ktorý je v zmysle Obchodného zákonníka podnikateľom, nenadobudne vlastnícke právo k tovaru zakúpenému v Elektronickom obchode skôr, ako z jeho strany dôjde k úplnému zaplateniu Celkovej ceny tovaru.
 • Zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom (a) prevzatia tovaru od Doručovateľa alebo osoby poverenej Predávajúcim v Predajni alebo (b) keď bolo Kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom, pričom Kupujúci tovar neprevzal a dostal sa s prevzatím tovaru do omeškania.
 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIA TOVARU SPOTREBITEĽOM
 • Ustanovenia tohto článku 11 VOP sa vzťahujú výlučne na právne vzťahy založené uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, spravujúce sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
 • Predávajúci zodpovedá za vady tovaru zakúpeného Kupujúcim v Elektronickom obchode, ktoré (vady) vykazuje zakúpený tovar po jeho prevzatí Kupujúcim v záručnej dobe podľa bodu 11.3 VOP. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré došlo k zníženiu Ceny tovaru. Predávajúci je však povinný zabezpečiť, aby mal Kupujúci možnosť oboznámiť sa o existencii vád tovaru pri vyhotovení Objednávky. Na účely tohto článku 11 VOP má tovar vady, ak v čase jeho prevzatia Kupujúcim nemá obvyklé vlastnosti, kvalitu a tovar nemožno použiť podľa jeho povahy. Za vadu sa tiež považuje neexistencia takej vlastnosti tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode, ktorá sa pri tomto tovare s ohľadom na jeho druh a vek všeobecne predpokladá a v dôsledku ktorej je využiteľnosť takého tovaru značne znížená. Tovar zakúpený v Elektronickom obchode nemožno považovať za vadný (majúci vadu), ak s ohľadom na druh takéhoto tovaru možno rozumne predpokladať, že vlastnosti tovaru nemôžu byť zachované po celú dobu trvania záručnej doby.
 • Záručná doba tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode trvá dvadsaťštyri mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 • Kupujúcemu slúži ako záručný list doklad o kúpe, ktorým bude v závislosti od Kupujúcim zvoleného spôsobu zaplatenia Kúpnej ceny a dodania tovaru (a) faktúra alebo (b) doklad o prijatí hotovostnej platby. Uvedeným však nie je dotknuté právo Kupujúceho požadovať od Predávajúceho poskytnutie záruky písomnou formou v podobe záručného listu.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode, ktoré sa na tovare prejavia alebo vzniknú po uplynutí záručnej doby.
 • Kupujúci je povinný používať a nakladať s tovarom zakúpeným v Elektronickom obchode spôsobom uvedeným Predávajúcim v Dokumentoch súvisiacich s tovarom. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode spôsobené (a) inštaláciou a/alebo nakladaním s tovarom spôsobom, ktorý je v rozpore so spôsobmi inštalácie a/alebo nakladania s tovarom uvedenými Predávajúcim v Dokumentoch súvisiacich s tovarom alebo (b) nesprávnym používaním tovaru a/alebo nesprávnou údržbou tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode.
 • Podmienky reklamácie (uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru) sa riadia ustanoveniami Reklamačného poriadku zverejneného na www.sinksandtaps.sk. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili spôsobom uvedeným v Reklamačnom poriadku v záručnej dobe.
 • Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom zakúpeným v Elektronickom obchode, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností, funkčnosti a kvality tovaru alebo ktoré je v rozpore so spôsobmi inštalácie, nakladania, používania a údržbou tovaru uvedenými v Dokumentoch súvisiacich s tovarom.
 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU ZAKÚPENÉHO PODNIKATEĽOM
 • Ustanovenia tohto článku 12 VOP sa vzťahujú výlučne na právne vzťahy založené uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka, spravujúce sa ustanoveniami tretej časti Obchodného zákonníka.
 • Predávajúci zodpovedá za vady tovaru zakúpeného Kupujúcim v Elektronickom obchode, ktoré (vady) vykazuje zakúpený tovar po jeho prevzatí Kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré došlo k zníženiu Ceny tovaru. Predávajúci je však povinný zabezpečiť, aby mal Kupujúci možnosť oboznámiť sa o existencii vád tovaru pri vyhotovení Objednávky. Predávajúci rovnako nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých existencii bol Kupujúci oboznámený Predávajúcim pri vyhotovení Objednávky. Na účely tohto článku 12 VOP má tovar vady, ak nebol Kupujúcemu dodaný v množstve, akosti a vyhotovení podľa Kúpnej zmluvy alebo ak bol Kupujúcemu dodaný iný ako ním v Elektronickom obchode zakúpený tovar.
 • Dodanie tovaru majúceho vady je podstatným porušením Kúpnej zmluvy podľa ust. § 345 Obchodného zákonníka. Kupujúci je povinný oboznámiť Predávajúceho o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo (a) Kupujúci zistil, že tovar má vady; (b) Kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady tovaru zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný uskutočniť podľa bodu 9.4 VOP; (c) sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do uplynutia záručnej doby v trvaní podľa bodu 12.5 VOP, a to formou odoslania písomného oznámenia o vadách tovaru, v obsahu ktorého Kupujúci opíše zistené vady tovaru (ďalej aj len ako „Oznámenie o vadách tovaru“).
 • Predávajúci v súlade s ust. § 428 Obchodného zákonníka preberá záväzok, že tovar zakúpený v Elektronickom obchode bude počas záručnej doby podľa 12.5 VOP spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti v závislosti od druhu tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode.
 • Záručná doba tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode trvá dvanásť mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 • Kupujúci je povinný v Oznámení o vadách tovaru uviesť ním uplatňovaný nárok z vád tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode, pričom je Kupujúci oprávnený požadovať (a) odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo dodaním chýbajúceho tovaru; (b) odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné; alebo (c) odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Kujúci spolu s Oznámením o vadách tovaru odošle Predávajúcemu zakúpený tovar, pokiaľ Kupujúci v rámci uplatňovania vád tovaru nepožaduje výlučne dodanie chýbajúceho tovaru. Náklady spojené s odoslaním Oznámenia o vadách tovaru a zakúpeného tovaru znáša v celom rozsahu Kupujúci.
 • Kupujúcim uplatnený nárok z vád tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode uvedený v Oznámení o vadách tovaru nie je možné zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.
 • Predávajúci je povinný posúdiť dôvodnosť odoslania Oznámenia o vadách tovaru a v ňom opísané vady zakúpeného tovaru a tovar, ktorý mu bol doručený spolu s Oznámením o vadách tovaru s odbornou starostlivosťou prezrieť. V prípade, ak Predávajúci posúdi Kupujúcim opísané vady zakúpeného tovaru po jeho prezretí ako dôvodné a Kupujúci pri uplatnení nárokov z vád tovaru (a) požadoval odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo dodaním chýbajúceho tovaru; alebo (b) požadoval odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, Predávajúci v lehote najneskôr do pätnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia Oznámenia o vadách tovaru odstráni vady tovaru spôsobom zvoleným Kupujúcim v Oznámení o vadách tovaru.
 • Ak Predávajúci pri odstraňovaní vád tovaru v lehote podľa bodu 12.8 VOP zistí, že (a) dodanie náhradného tovaru alebo dodanie chýbajúceho tovaru nie je možné alebo (b) vady tovaru sú neopraviteľné alebo by s opravou tovaru boli spojené neprimerané náklady, je povinný o nemožnosti odstránenia vád tovaru oboznámiť Kupujúceho formou odoslania písomného oznámenia o nemožnosti odstránenia vád tovaru (ďalej aj len ako „Oznámenie o nemožnosti odstránenia vád tovaru“).
 • Kupujúci je po tom, ako mu bolo doručené Oznámenie o nemožnosti odstránenia vád tovaru oprávnený (a) požadovať poskytnutie zľavy z Kúpnej ceny, v prípade, ak dodanie náhradného tovaru alebo dodanie chýbajúceho tovaru nie je možné, avšak Kupujúci je oprávnený požadovať zľavu najviac do výšky Ceny tovaru, ktorý nebol Kupujúcemu dodaný; alebo (b) odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa bodu 15.2 VOP, v prípade, ak sú vady tovaru neopraviteľné alebo by s opravou tovaru boli spojené neprimerané náklady.
 • Náklady spojené s odstránením vád tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode v celom rozsahu znáša Predávajúci, okrem nákladov spojených s odoslaním Oznámenia o vadách tovaru a odoslaním tovaru podľa bodu 12.6 VOP.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode, ktoré sa na tovare prejavia alebo vzniknú po uplynutí záručnej doby.
 • Kupujúci je povinný používať a nakladať s tovarom zakúpeným v Elektronickom obchode spôsobom uvedeným Predávajúcim v Dokumentoch súvisiacich s tovarom. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode spôsobené (a) inštaláciou a/alebo nakladaním s tovarom spôsobom, ktorý je v rozpore so spôsobmi inštalácie a/alebo nakladania s tovarom uvedenými Predávajúcim v Dokumentoch súvisiacich s tovarom alebo (b) nesprávnym používaním tovaru a/alebo nesprávnou údržbou tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode.
 • Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom zakúpeným v Elektronickom obchode, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností, funkčnosti a kvality tovaru alebo ktoré je v rozpore so spôsobmi inštalácie, nakladania, používania a údržbou tovaru uvedenými v Dokumentoch súvisiacich s tovarom.
 1. ZÁNIK KÚPNEJ ZMLUVY
 • Kúpna zmluva zanikne (a) písomnou dohodou Predávajúceho a Kupujúceho; (b) odstúpením od Kúpnej zmluvy Kupujúcim podľa článku 14 VOP alebo podľa článku 15 VOP; a (c) odstúpením od Kúpnej zmluvy Predávajúcim;

 

 • V prípade zániku Zmluvy dohodou Predávajúceho a Kupujúceho, zaniká Kúpna zmluva dňom uvedeným v písomnej dohode. Predávajúci a Kupujúci v dohode o zrušení Kúpnej zmluvy upravia svoje vzájomné nároky vzniknuté z plnenia povinností z Kúpnej zmluvy alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku Kúpnej zmluvy.
 • V prípade zániku Kúpnej zmluvy formou odstúpenia zo strany Predávajúceho alebo Kupujúceho zaniká Kúpna zmluva ku dňu doručenia písomného odstúpenia od Kúpnej zmluvy jednej zmluvnej strany tej zmluvnej strane, ktorej je odstúpenie od Kúpnej zmluvy adresované. Odstúpením od Kúpnej zmluvy zaniká Kúpna zmluva s účinkami ex tunc (od počiatku) a zmluvné strany sú povinné v lehote štrnástich kalendárnych dní povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia. Kupujúcemu tak vznikne povinnosť v lehote podľa predchádzajúcej vety vrátiť Predávajúcemu tovar zakúpený v Elektronickom obchode a Predávajúcemu vznikne povinnosť v rovnakej lehote vrátiť Kupujúcemu na ním uvedené číslo bankového účtu Kúpnu cenu.
 1. ODSTÚPENIE O KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM – SPOTREBITEĽOM
 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa ustanovení tohto článku 14 VOP.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle bodu 8.7 VOP, ak boli Kupujúcemu spolu s tovarom doručené aj Dokumenty súvisiace s tovarom. V prípade, ak boli Dokumenty súvisiace s tovarom doručené Kupujúcemu dodatočne, lehota štrnástich dní na odstúpenie od Kúpnej zmluvy začína plynúť odo dňa doručenia Dokumentov súvisiacich s tovarom Kupujúcemu. V prípade, ak Dokumenty súvisiace s tovarom neboli Kupujúcemu doručené ani v lehote dvanástich kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia tovaru v zmysle bodu 8.7 VOP, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po dvanástich mesiacoch a štrnástich dňoch odo dňa prevzatia tovaru v zmysle bodu 8.7 VOP.
 • Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 14.2 VOP sa považuje za zachovanú, ak bol vyplnený formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy odoslaný Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 14.2 VOP.
 • Kupujúci je nad rámec ustanovenia bodu 14.2 VOP oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, v prípade ak (a) Predávajúci poruší svoj záväzok vyplývajúci z bodu 8.3 VOP a tovar neodošle Kupujúcemu v určenej lehote; (b) má tovar zakúpený v Elektronickom obchode vady, v dôsledku ktorých je tovar neupotrebiteľný a Kupujúcemu vzniklo oprávnenie odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa Reklamačného poriadku; (c) Kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa bodu 8.5 VOP; alebo (d) Kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v zmysle Reklamačného poriadku.
 • Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy odoslaním vyplneného formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou Dokumentov súvisiacich s tovarom v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa bodu 14.2 VOP alebo odoslaním na Trvanlivom nosiči zachyteného prejavu vôle Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa bodu 14.4 VOP.
 • Predávajúci je povinný na Trvanlivom nosiči potvrdiť Kupujúcemu doručenie (a) formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo (b) na Trvanlivom nosiči zachyteného prejavu vôle Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa bodu 14.4 VOP.
 • Predávajúci vráti Kupujúcemu na ním uvedené číslo bankového účtu spolu s Kúpnou cenou aj všetky Kupujúcim zaplatené osobitné poplatky podľa článku 6 VOP. Predávajúci však nie je povinný vrátiť Kupujúcemu ním zaplatené Osobitné poplatky, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob dodania tovaru, ako je Predávajúcim ponúkaný najlacnejší spôsob dodania tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode (s výnimkou osobného prevzatia tovaru v Predajni), a to v rozsahu zodpovedajúcom rozdielu medzi sumou nákladov na doručenie tovaru spôsobom zvoleným Kupujúcim v Objednávke a sumou nákladov na dodanie tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode najlacnejším spôsobom ponúkaným Predávajúcim.
 • V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, Kupujúci znáša iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.
 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM – PODNIKATEĽOM
 • Kupujúci, ktorý je v zmysle Obchodného zákonníka podnikateľom, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa ustanovení tohto článku 15 VOP.
 • Kupujúci je oprávnený písomným odstúpením od Kúpnej zmluvy adresovaným Predávajúcemu odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak (a) Predávajúci poruší svoj záväzok vyplývajúci z bodu 8.3 VOP a tovar neodošle Kupujúcemu v určenej lehote; (b) tovar zakúpený v Elektronickom obchode vykazuje vady a Kupujúci v rámci uplatnenia nároku z vád tovaru je oprávnený postupovať podľa bodu 12.6 písm. c) VOP; alebo (c) Predávajúci v Oznámení o nemožnosti odstránenia vád tovaru oznámil Kupujúcemu, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo by s opravou tovaru boli spojené neprimerané náklady.
 • V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, Kupujúci v celom rozsahu znáša náklady dodanie tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode, ako aj náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Kupujúcemu bude na ním uvedené číslo bankového účtu vrátená výlučne Kúpna cena.
 1. VRÁTENIE TOVARU KUPUJÚCIM
 • Kupujúci vráti tovar zakúpený v Elektronickom obchode Predávajúcemu (a) na účely jeho reklamácie podľa Reklamačného poriadku; (b) na účely odstránenia vád tovaru podľa bodu 12.6 VOP; alebo (c) v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim podľa článku 14 VOP alebo podľa článku 15 VOP.
 • Kupujúci je povinný tovar zakúpený v Elektronickom obchode pred jeho odoslaním Predávajúcemu zabaliť do obalového materiálu a tovar zabezpečiť pred jeho poškodením tak, aby na tovare nevznikli iné vady ako tie, ktoré Kupujúci uviedol v reklamačnom formulári alebo v Oznámení o vadách tovaru.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré na tovare vzniknú v dôsledku porušenia povinnosti Kupujúceho podľa 16.2 VOP. Za vady tovaru podľa predchádzajúcej vety sa považujú vady, ktoré bude tovar vykazovať po jeho doručení Predávajúcemu a ktoré nebudú uvedené reklamačnom formulári alebo v Oznámení o vadách tovaru.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý bol Kupujúcim odoslaný Predávajúcemu za účelom jeho vrátenia podľa bodu 16.1 VOP, v prípade, ak bol takýto tovar odoslaný Predávajúcemu na dobierku.
 • Kupujúci v celom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá vznikne na tovare v dôsledku porušenia povinnosti Kupujúceho podľa 16.2 VOP.
 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY PREDÁVAJÚCIM
 • Predávajúci je oprávnený písomným odstúpením od Kúpnej zmluvy adresovaným Kupujúcemu odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak (a) Kupujúci zvolil spôsob platby podľa bodu 7.2 písm. a) a písm. b) VOP a nezaplatil Celkovú cenu tovaru v lehote uvedenej v Oznámení o potvrdení objednávky; (b) Kupujúci neprevezme tovar v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa, v ktorom mu bol ním zakúpený tovar doručovaný prvý krát; (c) Predávajúci nie je schopný splniť svoje záväzky z Kúpnej zmluvy z dôvodu na jeho strane alebo v dôsledku vzniku skutočností vylučujúcich alebo podstatným spôsobom sťažujúcim plnenie záväzkov Predávajúceho z Kúpnej zmluvy, ktorých vznik nebolo možné ani pri zachovaní odbornej starostlivosti vopred predvídať; alebo (d) Kupujúci neodstúpil od Kúpnej zmluvy podľa bodu 8.5 VOP a Predávajúci nebude schopný Kupujúcemu dodať tovar zakúpený v Elektronickom obchode ani v dodatočnej lehote siedmich kalendárnych dní po uplynutí tridsiatich kalendárnych dní odo dňa odoslania Oznámenia o potvrdení objednávky.
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu, v akom mu tieto boli poskytnuté Predávajúcim v súlade s týmito VOP, v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v informačnom systéme Predávajúce v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov a súborov cookies.
 1. ORGÁNY DOZORU A KONTROLY
 • Orgánom dozoru na ochranu Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Banskobystrický kraj, so sídlom na ulici Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, Slovenská republika.
 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
 • Alternatívnym riešením sporov je postup riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, v ktorých spotrebiteľ vystupuje ako strana sporu podávajúca návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov, spravujúci sa ustanoveniami Zákona o alternatívnom riešení sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Ustanovenia Zákona o alternatívnom riešení sporov možno aplikovať len na právne vzťahy založené Kúpnom zmluvou uzavretou medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 • Zoznam Subjektov alternatívneho riešenia sporov je verejne dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).
 • Kupujúci, ktorý je v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak (a) nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo (b) sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, a to formou písomne oznámenia zachyteného na Trvanlivom nosiči odoslanom na adresu Predávajúceho pre doručovanie elektronickej pošty alebo na korešpondenčnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 21.1 VOP.
 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu adresovanému subjektu alternatívneho riešenia sporov v prípade, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu, s ktorou sa na neho Kupujúci obrátil podľa bodu 20.3 VOP a v súlade so Zákonom o alternatívnom riešení sporov, odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa odoslania takejto žiadosti na adresu Predávajúceho.
 • Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu, ktorými sú Predávajúci a Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu smerujúci proti Predávajúcemu, majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení vzniknutého sporu.
 • Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že Predávajúci porušil práva Kupujúceho, ktoré mu ako spotrebiteľovi vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.
 • Alternatívne riešenie sporu sa ukončí dňom (a) uzavretia dohody podľa ust. § 17 Zákona o alternatívnom riešení sporov; (b) vydania odôvodneného stanoviska podľa ust. § 18 Zákona o alternatívnom riešení sporov; (c) odloženia návrhu podľa ust. § 19 Zákona o alternatívnom riešení sporov; (d) úmrtia Kupujúceho alebo jeho vyhlásenia za mŕtveho; (e) zánikom Predávajúceho bez právneho nástupcu; a (f) vyčiarknutia Subjektu alternatívneho riešenia sporov zo zoznamu v zmysle Zákona o alternatívnom riešení sporov.
 • Uplatnením práva na alternatívne riešenie sporov Kupujúcim, ktorý je v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľov spotrebiteľom, v zmysle Zákona o alternatívnom riešení sporov nie je dotknutá možnosť takéhoto Kupujúceho uplatniť svoje právo na príslušnom súde.
 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO
 • Na účely kontaktovania Predávajúceho, uplatnenia práv vyplývajúcich Kupujúcemu z ustanovení týchto VOP a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj na účely poskytovania informácií o tovare zverejnenom v Elektronickom obchode môže Záujemca respektíve Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na (a) korešpondenčnej adrese: Malokrasňanská 10161/10 831 54 Bratislava – mestská časť Rača; (b) adrese pre doručovanie elektronickej pošty: milan@sinksandtaps.sk.
 1. ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
 • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny VOP.
 • Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť ostatných ustanovení VOP a Kúpnej zmluvy. V takom prípade sa namiesto neplatného ustanovenia VOP použijú ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú s ohľadom na ich účel najbližšie neplatnému ustanoveniu VOP.
 • Otázky a situácie, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaju tovaru a Obchodným zákonníkom.
 • Účinnosť VOP nastáva dňom zverejnenia VOP na stránkach Elektronického obchodu. Právny vzťah založený medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretím Kúpnej zmluvy sa spravuje ustanoveniami VOP účinnými v čase odoslania Objednávky Predávajúcemu.

V Bratislava, dňa 1.11.2021

Nákupný košík (0)

Košík