Reklamačný poriadok

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIA TOVARU SPOTREBITEĽOM

  • Ustanovenia tohto článku 11 VOP sa vzťahujú výlučne na právne vzťahy založené uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, spravujúce sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
  • Predávajúci zodpovedá za vady tovaru zakúpeného Kupujúcim v Elektronickom obchode, ktoré (vady) vykazuje zakúpený tovar po jeho prevzatí Kupujúcim v záručnej dobe podľa bodu 11.3 VOP. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré došlo k zníženiu Ceny tovaru. Predávajúci je však povinný zabezpečiť, aby mal Kupujúci možnosť oboznámiť sa o existencii vád tovaru pri vyhotovení Objednávky. Na účely tohto článku 11 VOP má tovar vady, ak v čase jeho prevzatia Kupujúcim nemá obvyklé vlastnosti, kvalitu a tovar nemožno použiť podľa jeho povahy. Za vadu sa tiež považuje neexistencia takej vlastnosti tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode, ktorá sa pri tomto tovare s ohľadom na jeho druh a vek všeobecne predpokladá a v dôsledku ktorej je využiteľnosť takého tovaru značne znížená. Tovar zakúpený v Elektronickom obchode nemožno považovať za vadný (majúci vadu), ak s ohľadom na druh takéhoto tovaru možno rozumne predpokladať, že vlastnosti tovaru nemôžu byť zachované po celú dobu trvania záručnej doby.
  • Záručná doba tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode trvá dvadsaťštyri mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
  • Kupujúcemu slúži ako záručný list doklad o kúpe, ktorým bude v závislosti od Kupujúcim zvoleného spôsobu zaplatenia Kúpnej ceny a dodania tovaru (a) faktúra alebo (b) doklad o prijatí hotovostnej platby. Uvedeným však nie je dotknuté právo Kupujúceho požadovať od Predávajúceho poskytnutie záruky písomnou formou v podobe záručného listu.
  • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode, ktoré sa na tovare prejavia alebo vzniknú po uplynutí záručnej doby.
  • Kupujúci je povinný používať a nakladať s tovarom zakúpeným v Elektronickom obchode spôsobom uvedeným Predávajúcim v Dokumentoch súvisiacich s tovarom. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode spôsobené (a) inštaláciou a/alebo nakladaním s tovarom spôsobom, ktorý je v rozpore so spôsobmi inštalácie a/alebo nakladania s tovarom uvedenými Predávajúcim v Dokumentoch súvisiacich s tovarom alebo (b) nesprávnym používaním tovaru a/alebo nesprávnou údržbou tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode.
  • Podmienky reklamácie (uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru) sa riadia ustanoveniami Reklamačného poriadku zverejneného na www.sinksandtaps.sk. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili spôsobom uvedeným v Reklamačnom poriadku v záručnej dobe.
  • Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom zakúpeným v Elektronickom obchode, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností, funkčnosti a kvality tovaru alebo ktoré je v rozpore so spôsobmi inštalácie, nakladania, používania a údržbou tovaru uvedenými v Dokumentoch súvisiacich s tovarom.

Na celé znenie VOP kliknite sem

Nákupný košík (0)

Košík